Wsparcie - Bytów

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 i póź. zm.) oraz Uchwała Nr XLIX/422/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
Uchwała do pobrania 
http://www.bip.bytow.com.pl/upload/1116/Uchwala_Nr_422_-_podatek_od_nier...
Wzory formularzy, na których należy zgłaszać przedmioty opodatkowania określa Uchwała Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia  wzoru formularzy na podatek od nieruchomości.
Uchwała do pobrania
http://www.bip.bytow.com.pl/upload/323/sesja3_u21.pdf
Co podlega opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1) grunty,
2) budynki lub ich części,
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Za budynek uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Podstawę opodatkowania stanowi:
1) dla gruntów – powierzchnia,
2) dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień  1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
Za powierzchnię użytkową budynku lub jego części uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40m, powierzchnię tę pomija się.

Od kiedy płaci się podatek?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

O czym należy pamiętać?

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
Podatek od nieruchomości jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Numer rachunku, na który należy wpłacać podatek od nieruchomości:
BANK PKO S.A. I Oddział w Bytowie 34 1240 3783 1111 0000 4080 8633

Co nie podlega opodatkowaniu?

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budowle kolejowe stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem, umożliwiające dokonywanie przewozów osób lub rzeczy – wykorzystywane wyłącznie na potrzeby transportu kolejowego, a także zajęte pod nie grunty,
2) budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty,
3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego,
4) budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
5) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowych,
8) budynki i budowle w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody oraz grunty objęte ochroną ścisłą, częściową lub krajobrazową,
9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywałach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe,
10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
11) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji,
12) grunty pracowniczych ogrodów działkowych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
13) budynki i budowle nowo wybudowane będą zmodernizowane, oddane do użytkowania, wykorzystywane przez grupę producentów rolnych na działalność statutową, po uzyskaniu wpisu do rejestru grup – w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu grupy do rejestru,
14) szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż odpłatna działalność badawcza, artystyczna, sportowa i doświadczalna oraz z opłat licencyjnych,
15) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa,
16) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
17) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,
18) jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
19) nieruchomości lub ich części stanowiące własność, będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych dotowanych z budżetu gminy,
20) nieruchomości lub ich części będące własnością gminy nie obciążone prawami osób trzecich.

Uchwała do pobrania w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011
http://www.bip.bytow.com.pl/upload/1116/Uchwala_Nr_423_-_zwolnienia_poda...
Informacja dla osób prawnych.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Numer rachunku, na który należy wpłacać podatek od nieruchomości:
BANK PKO S.A. I Oddział w Bytowie 34 1240 3783 1111 0000 4080 8633

ZAŁĄCZNIKI
Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych - formularz do pobrania
http://www.bip.bytow.com.pl/upload/209/informacja_w_sprawie_podatku_od_n...
Podatek od nieruchomości dla osób prawnych - formularz do pobrania
http://www.bip.bytow.com.pl/upload/210/podatek_od_nieruchomosci_osob_pra...
PODATEK ROLNY

Podatek rolny reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Wzory formularzy, na których należy zgłaszać przedmioty opodatkowania określa Uchwała Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy na podatek rolny.

Uchwała do pobrania

http://www.bip.bytow.com.pl/upload/323/sesja3_u23.pdf
Kto płaci podatek rolny?

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami gruntów,
2) posiadaczami samoistnymi gruntów,
3) użytkownikami wieczystymi gruntów,
4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Co podlega opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa wyżej, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ile wynosi podatek rolny?

Stawka podatku rolnego ustalona jest na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym i Uchwały Nr L/440/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bytów na rok 2011.

Stawki podatku rolnego na 2011 rok wynoszą:
1) dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego – 34,00 x 5q = 170,00 zł za 1 ha fiz,
2) dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – 34,00 zł x 2,5q = 85,00 zł za 1 ha przel.

Od kiedy płaci się podatek?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

O czym należy pamiętać?

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Podatek rolny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Numer rachunku, na który należy wpłacać podatek rolny:
BANK PKO S.A. I Oddział w Bytowie 34 1240 3783 1111 0000 4080 8633

Co nie podlega opodatkowaniu?

Zwalnia się od podatku rolnego:
1) użytki rolne klasy V, VI i VI z oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
2) grunty położone w pasie drogi granicznej,
3) grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją – w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich,
4) grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,
5) grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania,
6) grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów,
7) grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów,
8) użytki ekologiczne,
9) grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę,
10) grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach,
11) grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
12) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji,
13) szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe,
14) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z tytułem zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego gruntów,
15) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
16) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,
17) jednostki badawczo-rozwojowe.
Zwolnienia podatkowe określone w pkt 1, 2, 8-12 stosuje się z urzędu, a pozostałe zwolnienia na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. Zwolnienia podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Zwolnienia podatkowe określone w pkt 1, 2, 8-12 stosuje się z urzędu, a pozostałe zwolnienia na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. Zwolnienia podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jakie ulgi przysługują w podatku rolnym?

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej nie przez 15 lat.
Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych:
1) żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe,
2) osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 60%.
Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin osób wymienionych wyżej, które bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowały w tych gospodarstwach zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 40%.
Podatek rolny od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich obniża się o 30% dla gruntów klas I, II, III a i III b, a o 60% dla gruntów klas IV a, IV i IV b.
W razie wystąpienia klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody w budynkach, ziemiopłodach, inwentarzu żywym lub martwym albo w drzewostanie, przyznaje się podatnikom ulgi w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalania albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym. Przy przyznawaniu ulg i ustalaniu ich wysokości uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego.
Ulgi podatkowe od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich stosuje się z urzędu, a pozostałe ulgi podatkowe na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.
Ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Informacje dla osób prawnych

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Numer rachunku, na który należy wpłacać podatek rolny:
BANK PKO S.A. I Oddział w Bytowie 34 1240 3783 1111 0000 4080 8633

ZAŁĄCZNIKI
Podatek rolny dla osób fizycznych - formularz do pobrania
http://www.bip.bytow.com.pl/upload/211/podatek_informacja_w_sprawie_poda...
Podatek rolny dla osób prawnych - formularz do pobrania
http://www.bip.bytow.com.pl/upload/212/podatek_rolny_od_osob_prawnych.pdf
PODATEK LEŚNY

Podatek leśny reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.). Wzory formularzy, na których należy zgłaszać przedmioty opodatkowania określa Uchwała Nr III/24/2002  Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 12 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy na podatek leśny.
Uchwała do pobrania 

http://www.bip.bytow.com.pl/upload/323/sesja3_u24.pdf

Kto płaci podatek leśny?

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami lasów,
2) posiadaczami samoistnymi lasów,
3) użytkownikami wieczystymi lasów,
4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co podlega opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ile wynosi podatek leśny?

Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,, Monitor Polski”.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Stawka podatku leśnego na 2011 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. ( M.P. z dnia 29.10.2010 r. nr 78, poz.970).
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna wyniosła 154,65 zł za 1m3.
Stawka podatku leśnego na 2011 rok wynosi 34,023 zł za 1 ha fizycznego lasu.
Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 17,01 zł od 1 ha fizycznego gruntów leśnych.

Od kiedy płaci się podatek?

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

O czym należy pamiętać?

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informację o lasach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.
Podatek leśny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Numer rachunku, na który należy wpłacać podatek leśny:
BANK PKO S.A. I Oddział w Bytowie 34 1240 3783 1111 0000 4080 8633

Co nie podlega opodatkowaniu?

Zwalnia się od podatku leśnego:
1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
3) użytki ekologiczne,
4) szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe,
5) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych,
6) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
7) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej,
8) jednostki badawczo-rozwojowe.

Informacja dla osób prawnych

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
Numer rachunku, na który należy wpłacać podatek leśny:
BANK PKO S.A. I Oddział w Bytowie 34 1240 3783 1111 0000 4080 8633

ZAŁĄCZNIKI
Podatek leśny dla osób fizycznych - formularz do pobrania

Podatek leśny dla osób prawnych - formularz do pobrania
http://www.bip.bytow.com.pl/upload/214/podatek_deklaracja_na_podatek_les...
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Obowiązek w podatku od środków transportowych reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r nr 9 poz. 84 ze zm.)
 Uchwała do pobrania w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
http://www.bip.bytow.com.pl/upload/1179/Uchwala_Nr_441.pdf
Posiadacze: pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej większej lub równej 3,5 t., a od 1 stycznia 2008r. powyżej 3,5t.: przyczep i naczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 7 ton oraz ciągników siodłowych lub balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 3,5 tony mają obowiązek rokrocznie składać deklaracje na podatek od środków transportowych. Dokonać tego należy w następujących terminach:
- do 15 lutego każdego roku lub
- w terminie 14 dni od momentu zmiany w zakresie posiadanych środków transportowych.
Dane zawarte w deklaracji muszą być zgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym. Stawki podatków rokrocznie uchwalane są przez Radę Miejską w Bytowie i mieszczą się w granicach określonych ustawowo.
Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać w dwóch równych ratach, w następujących terminach:
- I rata do 15 lutego,
- II rata do 15 września.

Wpłaty można dokonać wpłacając na konto:
BANK PKO S.A. I Oddział w Bytowie 34 1240 3783 1111 0000 4080 8633
W przypadku:
- Nie złożenia deklaracji w terminie zastosowane zostaną przepisy Ustawy kodeks karny - skarbowy,
- Nie wpłacenia podatku w terminie, po uprzednim wezwaniu do zapłaty zostanie wszczęta egzekucja.

ZAŁĄCZNIKI
Deklaracja na podatek od środków transportowych - formularz do pobrania
http://www.bip.bytow.com.pl/upload/215/dt1.pdf
Załącznik do deklaracji - formularz do pobrania
http://www.bip.bytow.com.pl/upload/215/dt1_zalacznik.pdf